Vymáhanie faktúr z obchodného styku
Nitra

Efektívne vymáhanie nezaplatených faktúr z obchodného styku - Nitra

Nitra, ani hrdé mesto, kde je tradíciou stáť si za slovom a plniť sľuby, sa nevyhne starostiam s nezaplatenými faktúrami. Vymáhanie pohľadávok našou advokátskou kanceláriou vás odbremení od zložitostí a frustrácií spojených s vymáhaním dlhov. Nechajte nás zaobstarať vaše právne záležitosti, aby ste sa mohli plne venovať svojej činnosti v dynamickom prostredí podnikania.

V priemere dosahujeme 60% úspešnosť vymoženia dlhu už po prvom kontakte s dlžníkom, tj. už po zaslaní predžalobnej výzvy. Mimosúdne vymáhanie faktúr – našu odmenu zaplatí Váš dlžník. Predžalobnú výzvu zašleme do 24 hodín. V prípade súdneho a exekučného konania nám zaplatíte paušálny poplatok spolu len 150,- €. 

Finančné podmienky:

 • Mimosúdne vymáhanie: našu odmenu zaplatí Váš dlžník
 • Súdny poplatok za žalobu: 3% z dlžnej sumy
 • Súdny poplatok za exekučné konanie: 25 €
 • Odmenu z vymoženej sumy neplatíte
Efektívne vymáhanie pohľadávok a dlhov
Kde poskytujeme vymáhanie pohľadávok a dlhov?

Vymáhanie pohľadávok a dlhov poskytujeme pre klientov z celej Nitry a okolia:

 • Nitra
 • Hurbanovo
 • Kolárovo
 • Komárno
 • Nesvady
 • Levice
 • Šahy
 • Tlmače
 • Želiezovce
 • Vráble
 • Nové Zámky
 • Štúrovo
 • Šurany
 • Šaľa
 • Topoľčany
 • Zlaté Moravce

Vymáhanie faktúr - 3 postupné fázy

Postup vymáhania dlhov spočíva v troch po sebe nasledujúcich fázach:

Mimosúdnej, súdnej a exekučnej fáze. Podstatou mimosúdneho konania je dať ešte dlžníkovi šancu na dobrovoľnú úhradu dlhu bez súčinnosti štátnych orgánov. Preto sa nazýva mimosúdne a spočíva v písomnej a telefonickej výzve dlžníka na úhradu dlhu, prípadne v uzavretí splátkového kalendára. Ak dlžník dlh neuhradí, nasleduje podanie žaloby na súd za účelom získania vykonateľného rozhodnutia súdu – exekučného titulu. Následne sa podá návrh na exekúciu a exekútor speňažuje majetok dlžníka. Súdnemu konaniu teda predchádza mimosúdne konanie a exekučnému konaniu predchádza súdne konanie. Poradie jednotlivých fáz je dané a nemôže sa zamieňať ani vynechať.

Mimosúdne vymáhanie

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok a dlhov
 1. Vyplníte formulár objednávky a pridáte nezaplatené faktúry.
 2. Podpíšete nám plnomocenstvo a Zmluvu o poskytovaní právnych služieb.
 3. Dlžníkovi zašleme predžalobnú výzvu a kontaktujeme ho telefonicky.
 4. Ak dôjde k zaplateniu, vec je uzavretá. Ak nie a Vy súhlasíte, uzavrieme splátkový kalendár.

Súdne vymáhanie

Súdne vymáhanie pohľadávok a dlhov
 1. Ak v mimosúdnom vymáhaní dlžník dobrovoľne nezaplatí, prejdeme k súdnemu konaniu.
 2. Podáme návrh na vydanie platobného rozkazu.
 3. Zaplatíte súdny poplatok 3 % z dlžnej sumy. Ten sa následne bude vymáhať na Váš účet.
 4. Súd vydá platobný rozkaz a približne 2 mesiace potom zašle doložku právoplatnosti.

Exekučné vymáhanie

Exekučné vymáhanie pohľadávok a dlhov
 1. Po súdnom konaní nasleduje exekučné konanie.
 2. Zaplatíte súdny poplatok 25 €.
 3. Exekútor speňažuje majetok dlžníka.

Na čo sa môžete spoľahnúť

 • Viac ako 15 rokov skúseností
 • Člen Slovenskej advokátskej komory
 • Poistenie výkonu advokátskej činnosti na 1.500.000 €
 • Pozitívne referencie a spokojnosť klientov so službou

Vymáhanie pohľadávok (Nitra) - do 24 hodín od odoslania formulára bude Vášmu dlžníkovi zaslaná predžalobná výzva

Často kladené otázky

Podrobnejšie informácie nájdete nižšie v sekcii, alebo nás môžete kontaktovať priamo.

Je moja pohľadávka vymožiteľná?

Vymožiteľnosť pohľadávky závisí od viacerých faktorov:

Dokumentácia a dôkazy: Dostupnosť jasných a presvedčivých dôkazov, vrátane písomných zmlúv, faktúr, komunikácie a iných dokumentov, ktoré potvrdzujú existenciu a legitimitu pohľadávky. V nesporných prípadoch postačí súdu predložiť ako dôkaz len nezaplatenú faktúru.

Finančný stav dlžníka: Ak je dlžník v ťažkej finančnej situácii alebo v konkurze môže byť ťažšie alebo aj nemožné vymôcť pohľadávku. Či bol na majetok dlžníka vyhlásený konkurz môžete preveriť v Registri úpadcov. 

Preverenie majetku dlžníka: majetok dlžníka je možné verejne preveriť na stránke finstat.sk, v Registri účtovných závierok (alebo vyhľadať v katastri nehnuteľností

Ďalšie dlhy dlžníka: Ak má dlžník viac dlhov, môže byť náročnejšie pohľadávku vymôcť. Ďalšie dlhy je možné preveriť na týchto odkazoch:

Doba od vzniku pohľadávky: Staršie pohľadávky sa môžu ťažšie vymáhať, najmä ak sú premlčané a dlžník námietku premlčania uplatní v súdnom konaní. S vymáhaním netreba vyčkávať, čím dlhšia doba uplynie od splatnosti, tým je ochota dlžníka zaplatiť dlh nižšia.

Vôľa dlžníka platiť: V niektorých prípadoch môže byť dlžník ochotný a schopný platiť, ale potrebuje viac času alebo upravené podmienky splácania.

 Reputačné riziko pre dlžníka: Dlžníci, ktorí si cenia svoju reputáciu, môžu byť viac motivovaní vyriešiť dlh rýchlo a efektívne, aby predišli negatívnemu publicitnému dopadu.

 Náklady spojené s vymáhaním: Niekedy môže byť ekonomicky neopodstatnené vymáhať pohľadávku, ak náklady spojené s vymáhaním prevýšia samotnú hodnotu pohľadávky.

 Kvalita a odbornosť vymáhacej agentúry alebo advokátskej kancelárie: Výber správneho partnera na vymáhanie môže mať veľký vplyv na úspešnosť procesu. Vymáhanie dlhu advokátskou kanceláriou má na dlžníka vyšší psychologický dopad ako vymáhanie inkasnou spoločnosťou, ktorá na poskytovanie právnych služieb nemá oprávnenie.

 Naša advokátska kancelária pred každým vymáhaním nezaplateného dlhu právne analyzuje jej vymožiteľnosť.

Koľko ma bude stáť vymáhanie pohľadávky?

Mimosúdne konanie je v našej advokátskej kancelárii zadarmo.

Ak dlh nebude zaplatený mimosúdne a rozhodnete sa dlh vymáhať súdnou cestou, bude potrebné zaplatiť súdny poplatok za žalobu v upomínacom konaní, ktorý je 3 % zo sumy istiny pohľadávky. V prípade, že žaloba nemôže byť podaná v upomínacom konaní, platí sa súdny poplatok 6 % zo sumy istiny pohľadávky.

Súdny poplatok za exekučné konanie je vo výške 16,50 €.

Vami zaplatené sumy za súdne poplatky sa budú v exekúcii vymáhať na Váš účet. V konečnom dôsledku Vám v prípade úspechu dlžník preplatí všetky náklady na vymáhanie dlhu.

Naše nevyhnutné administratívne náklady na súdne a exekučné konanie sú vo výške 150,- € a to bez ohľadu na výšku vymáhanej pohľadávky. Suma platí v prípade, ak sa vymáha nesporný nárok v upomínacom konaní. Ak by bola Vaša pohľadávka sporná alebo sa jedná o zložitý prípad aplikácie práva, vopred s Vami prekonzultujeme možnosti jej vymáhania a našu odmenu.

Čo je istina a čo je príslušenstvo pohľadávky?

Istina pohľadávky je dlžná suma (fakturovaná suma) bez úrokov, úrokov z omeškania, poplatkov a zabezpečovacích inštitútov.

Príslušenstvo pohľadávky sú úroky, úroky z omeškania, poplatok z omeškania a náklady spojené s jej uplatnením.

Príslušenstvo pohľadávky je možné uplatniť na súde aj ako samostatný nárok. To sa deje v prípade, ak dlžník zaplatí len istinu bez jej príslušenstva.

Môžem si účtovať úroky z omeškania a ďalšie náhrady?

Úroky z omeškania sú zákonným nárokom a nemusia byť osobitne dojednané. Nároku na úroky z omeškania sa nemožno vopred vzdať a ani ich inak dohodou vylúčiť (§ 263 ods. 1 v spojení s § 369 Obchodného zákonníka). V prípade keď nárok na úroky z omeškania vznikne, môžete si ho uplatniť ale nemusíte.

Bez osobitného upozornenia môžete tiež žiadať zaplatenie paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky (§ 369c Obchodného zákonníka). Tento nárok tiež nie je potrebné mať osobitne zmluvne dojednaný. Nárok je vo výške 40 €.

Do úvahy tiež prichádzajú ďalšie nároky, ako napr. nárok na úroky, zmluvnú pokutu, náhradu škody a ďalšie.

 

Ako dlho môže trvať vymáhacie konanie?

Zaslaním predžalobnej výzvy začína mimosúdne vymáhanie dlhu. V predžalobej výzve dlžníka vyzveme, aby do troch dní uhradil celý dlh s príslušenstvom.

Ak zaplatí, vec je vybavená. Ak nezaplatí ale je ochotný platiť dlh v splátkach, predlžuje sa doba mimosúdneho vymáhania o čas poskytnutý dlžníkovi na dodatočné splácanie. Ak so splácaním dlhu nesúhlasíte, týždeň po zaslaní predžalobnej výzvy podáme na súd návrh na vydanie platobného rozkazu.

Návrhom na vydanie platobného rozkazu sa začína fáza súdneho vymáhania pohľadávky, ktorej cieľom je získanie právoplatného a vykonateľného platobného rozkazu ako exekučného titulu. V jednoduchých prípadoch aplikácie práva trvá súdne konanie približne dva mesiace (doba od podania návrhu na vydanie platobného rozkazu do doby zaslania doložky právoplatnosti a vykonateľnosti súdneho rozhodnutia). V zložitých prípadoch aplikácie práva, v ktorých súd nariaďuje pojednávania, by súdny proces nemal trvať dlhšie ako jeden rok. V horšom prípade môže fáza súdneho vymáhania trvať niekoľko rokov. Dĺžka súdneho konania závisí aj od zložitosti a rozsiahlosti veci.

Posledná fáza – exekučné konanie, trvá kým nie je pohľadávka s celým príslušenstvom úplne vymožená. Platí však časový limit na vymáhanie:

 • ak sa pri exekúcii vedenej na majetok právnickej osoby do 30 mesiacov od začatia exekúcie alebo od posledného zexekvovania majetku nepodarilo zistiť majetok alebo príjmy, ktoré by mohli byť postihnuté exekúciou a ktoré by stačili aspoň na úhradu trov exekútora, vydá exekútor upovedomenie o zastavení exekúcie;
 • ak sa pri exekúcii vedenej na majetok fyzickej osoby do piatich rokov od začatia exekúcie alebo od posledného zexekvovania majetku nepodarilo zistiť majetok alebo príjmy, ktoré by mohli byť postihnuté exekúciou a ktoré by stačili aspoň na úhradu trov exekútora, vydá exekútor upovedomenie o zastavení exekúcie.
Čo je nesporná pohľadávka?

Nesporná pohľadávka je taká pohľadávka, proti ktorej sa dlžník nebráni a nespochybňuje jej existenciu ani výšku. V takýchto prípadoch sa podáva návrh na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní, v ktorom je výška súdneho poplatku za konanie vo výške 3 % zo žalovanej sumy. K návrhu na súd stačí ako dôkaz pripojiť len nezaplatenú faktúru alebo inú výzvu podobnej povahy a vyhlásiť, že uplatňovaný nárok žalobca eviduje vo svojom účtovníctve. Ak je stranou sporu spotrebiteľ k návrhu je potrebné uviesť ďalšie skutočnosti a predložiť ďalšie listiny.

Na prejednanie nesporných nárokov v upomínacom súdnom konaní súd nenariaďujem pojednávanie.

Budem chodiť na súdne pojednávania?

Odpoveď závisí od otázky, či sa na uplatnenie Vášho nároku v súdnom konaní podá:

 • návrh na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní,
 • návrh na vydanie platobného rozkazu podľa ustanovení Civilného sporového poriadku (CSP) alebo sa podá
 • žaloba podľa CSP.

V prípade, ak sú splnené podmienky na uplatnenie nárokov v upomínacom konaní (ide o nespornú pohľadávku, bod vyššie), tak na pojednávania chodiť nebudete, pretože v týchto prípadoch súd pojednávanie nenariaďuje.

Pred vydaním platobného rozkazu podľa ustanovení Civilného sporového poriadku sa pojednávanie nenariaďuje. Ak však dlžník včas podá vecne odôvodnený odpor,  platobný rozkaz sa tým zruší a súd nariadi pojednávanie vo veci. Ak dlžník odpor proti platobnému rozkazu nepodá alebo ho podá bez vecného odôvodnenia alebo po lehote, platobný rozkaz nadobudne právoplatnosť a pojednávanie sa v konaní nenariaďuje.  

V prípade, ak nie sú splnené podmienky na vydanie platobného rozkazu a žaloba sa podá podľa ustanovení Civilného sporového poriadku, nie je potrebné nariaďovať pojednávanie, ak ide iba o otázku jednoduchého právneho posúdenia veci, skutkové tvrdenia nie sú sporné a hodnota sporu bez príslušenstva neprevyšuje 2 000 eur. Zákon ustanovuje ďalšie prípady, kedy sa pojednávanie nenariaďuje. V ostatných prípadoch súd nariadi pojednávanie. Vec by sa mala prejednať len na jednom pojednávaní vo veci. Či tomu tak bude závisí od zložitosti a rozsiahlosti prejednávanej veci.

Aký je najlepší spôsob komunikácie s dlžníkom?

Komunikácia s dlžníkom môže byť citlivá a náročná. Aby bola komunikácia účinná a vyhli ste sa zbytočným konfliktom, je dobré dodržiavať niektoré osvedčené postupy:

Profesionalita: Vždy buďte zdvorilí a profesionálni. Zabráňte osobným útokom alebo obvineniam, aj keď je situácia frustrujúca.

Jasná a konkrétna komunikácia: Pri komunikácii s dlžníkom by ste mali byť konkrétni a jasní v tom, čo očakávate. Zahrňte dátumy, sumy a iné dôležité informácie.

Písomná forma: Písomná komunikácia (e-maily, listy, SMS) je často preferovaná, pretože poskytuje záznam o tom, čo bolo komunikované. Toto môže byť užitočné v prípade sporov alebo ak je potrebné poskytnúť dôkazy o komunikácii.

Ponuka flexibility: Ak je to možné a zmysluplné, ponúkne sa dlžníkovi flexibilné riešenie, napr. splátkový plán.

Záujem o dôvod nesplatenia: Skúste zistiť dôvod oneskorenia platby. Môže to pomôcť nájsť riešenie, ktoré je prijateľné pre obe strany.

Vyhýbanie sa hrozbám: Zabráňte vyhrážkam alebo agresívnemu správaniu. Ak je potrebné eskalovať situáciu, robte to v rámci zákona a vždy profesionálne.

Používanie tretích strán: V niektorých prípadoch je užitočné angažovať advokátsku kanceláriu, ktorá vám pomôže vymôcť dlh.

V konečnom dôsledku je najlepší spôsob komunikácie s dlžníkom ten, ktorý je úctivý, jasný a zameraný na nájdenie riešenia.

Čo ak dlžník nechce alebo nemôže platiť?

Ak dlžník nechce alebo nemôže platiť, existuje niekoľko krokov a stratégií, ktoré môže veriteľ zvážiť:

Zistiť dôvod: Skúste zistiť, prečo dlžník neplatí. Je to kvôli finančným problémom, nespokojnosti s tovarom či službou, alebo iný dôvod? Po porozumení dôvodu môžete byť flexibilnejší v hľadaní riešenia.

Splátkový kalendár: Ak má dlžník finančné ťažkosti, zvážte možnosť dohodnúť sa na splátkovom pláne.

Zníženie sumy: V niektorých prípadoch môže byť účinné ponúknuť zníženie celkovej sumy dlhu výmenou za rýchlu platbu. Toto riešenie je odporúčané v prípade, ak vymáhanie dlhu môže byť časovo náročné alebo nákladné.

Formálne upomienky: Zašlite dlžníkovi formálne písomné upomienky, ktoré jasne uvádzajú sumu dlhu, termín splatnosti a možné dôsledky oneskoreného alebo nezaplateného dlhu.

Právne kroky: Ak všetky ostatné kroky zlyhajú, môžete zvážiť podanie žaloby proti dlžníkovi. Je dôležité zvážiť náklady, dobu trvania procesu oproti pravdepodobnosti úspešného vymáhania dlhu.

Predaj zálohu: Ak pohľadávka zabezpečená záložným právom nie je riadne a včas splnená, môže záložný veriteľ začať výkon záložného práva.

Oslovenie advokátskej kancelárie: Ak sú vaše pokusy o vymáhanie neúspešné, môžete zvážiť angažovanie našej advokátskej kancelárie na vymáhanie Vašej pohľadávky. Ako profesionáli sa špecializujeme na vymáhanie dlhov. Ingerencia našej advokátskej kancelárie v procese vymáhania pohľadávky výrazne zvyšuje šance jej reálneho vymoženia.

Mám si na vymáhanie dlhu najať inkasnú spoločnosť alebo advokátsku kanceláriu?

Pokiaľ sa v súdnom konaní nechcete zastupovať sami, tak v súdnom a exekučnom konaní Vás môže zastupovať len advokát alebo advokátska kancelária, ktorí majú ako jediní oprávnenie na poskytovanie právnych služieb. Vymáhačské spoločnosti a inkasné agentúry nemajú oprávnenie na zastupovanie klientov v súdnom a exekučnom konaní, pretože nemajú oprávnenie na poskytovanie právnych služieb. Tieto agentúry vedia pomôcť vo fáze mimosúdneho vymáhania dlhu. Ale najlepšie je, keď Vám celý proces vymáhania zabezpečí jeden subjekt a to advokátska kancelária, ktorá má potrebné skúsenosti a najmä detailnú znalosť právnych predpisov, ktorá môže v prípade inkasných agentúr na Vašu škodu absentovať.

Existuje riziko, že sa môj vzťah s dlžníkom zhorší?

Áno, existuje také riziko. Vymáhanie pohľadávky môže byť citlivý proces, a ak je k nemu pristupované agresívne alebo bez ohľadu na vzťahy medzi veriteľom a dlžníkom, môže to mať negatívny dopad na Vaše obchodné vzťahy. Tu sú niektoré dôvody, prečo sa môže vzťah zhoršiť:

 • Emocionálna reakcia: Dlžníci môžu mať emocionálnu reakciu na vymáhanie dlhu, najmä ak cítia, že sa k nim pristupuje nespravodlivo alebo agresívne.
 • Stres a finančný tlak: Vymáhanie môže zvýšiť finančný tlak na dlžníka, čo môže viesť k stresu a odporu voči veriteľovi.
 • Nedorozumenia: Možné nesprávne informácie týkajúce sa pohľadávky. Ak nie sú tieto nedorozumenia riešené správnym spôsobom, môžu viesť k konfliktom.
 • Percepcia neúcty: Ak dlžník cíti, že sa s ním zaobchádza bez rešpektu alebo ho veriteľ obviňuje, môže to viesť k narušeniu vzťahu.
 • Formálna cesta vymáhania: Keď sa zapoja právne služby alebo vymáhacie agentúry, môže to dlžníka odradiť od budúcej spolupráce s veriteľom, pretože vníma situáciu ako konfrontačnú.

Ak chce veriteľ minimalizovať riziko narušenia obchodného vzťahu, mohol by:

 • Komunikovať jasne a otvorene: Dávať dlžníkom možnosť vysvetliť svoju situáciu a byť ochotní počúvať.
 • Byť empatickí: Chápať situáciu dlžníka a pristupovať k nej s empatiou.
 • Ponúkať Riešenia: Miesto striktnejších opatrení by veritelia mohli ponúknuť možnosti splátkových plánov alebo iných dohôd.
 • Vyhnúť sa agresívnym taktikám: Agresívne alebo hrozivé správanie môže viesť k defenzívnym reakciám a dlhodobo narušiť vzťah.

Aj keď je dôležité vymáhať dlhy, je tiež dôležité zvážiť dlhodobé vzťahy a budúcu obchodnú spoluprácu. V niektorých prípadoch môže byť odklad alebo kompromis vo vymáhaní pohľadávky hodnotnejší v kontexte zachovania dobrých obchodných vzťahov.

Ako môžem predchádzať budúcim problémom s nezaplatenými faktúrami?

Aby ste predchádzali budúcim problémom s nezaplatenými faktúrami, môžete prijať nasledujúce opatrenia:

Jasné zmluvné podmienky: Pred začiatkom obchodného vzťahu si stanovte jasné zmluvné podmienky. Zmluva by mala obsahovať podrobnosti o dodávkach, cenách, platobných podmienkach, sankciách za oneskorenie platby a podobne.

Dôkladné preverenie nových klientov: Predtým, než uzavriete zmluvu s novým klientom, preverte jeho finančnú bonitu. Overte si jeho solventnosť a povesť v obore.

Stanovte jasné platobné podmienky: Uveďte konkrétne dátumy splatnosti a akceptovateľné platobné metódy. Pripomienky s blížiacim sa termínom splatnosti môžu tiež pomôcť.

Pravidelné monitorovanie faktúr: Udržujte si aktuálny prehľad o všetkých vystavených faktúrach a ich stave. Takto môžete rýchlo identifikovať oneskorené platby a podniknúť kroky k ich vymáhaniu.

Flexibilné splátky: V prípade, že klient má dočasné finančné ťažkosti, môžete ponúknuť flexibilnejšie splátkové plány.

Rýchla reakcia na oneskorenie: Ak sa faktúra nezaplatí včas, okamžite kontaktujte klienta. Čím skôr začnete komunikovať o probléme, tým väčšia je šanca na rýchle vyriešenie.

Vytvorte systém pripomienok: Zautomatizujte proces odosielania pripomienok pre oneskorené platby. To môže byť jednoduchý e-mail alebo SMS pripomienka.

Zabezpečenie pohľadávky: Ak je to možné, zvážte zabezpečenie svojich pohľadávok, napríklad prostredníctvom záložných práv na majetok.

Vzdelávanie klientov: Uistite sa, že vaši klienti rozumejú ich platobným záväzkom a dôsledkom nesplnenia týchto záväzkov.

Externá spolupráca: V prípade opakovaných problémov môžete spolupracovať s našou advokátskou kanceláriou špecializujúcou sa na vymáhanie pohľadávok.

Zálohové platby: Pre väčšie projekty alebo zákazky zvážte požiadavku na zálohovú platbu alebo menšie platby na etapy, čím znížite riziko veľkých nezaplatených súm.

Vždy je dôležité udržiavať profesionálny a rešpektujúci prístup k svojim klientom, dokonca aj keď riešite problémy s platbami. V mnohých prípadoch môže byť oneskorenie v platbe spôsobené jednoduchým nedorozumením alebo dočasnými finančnými ťažkosťami, a nie neochotou zaplatiť.

Čo ak je moja pohľadávka už premlčaná?

Podľa ustanovení občianskeho zákonníka platí, že právo sa premlčí, ak sa nevykonalo v dobe ustanovenej zákonom. Na premlčanie súd prihliadne len na námietku dlžníka. Ak sa dlžník premlčania dovolá, nemožno premlčané právo veriteľovi priznať. Pokiaľ Občiansky zákonník neustanovuje inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.

Podľa ustanovení obchodného zákonníka platí, že premlčaním právo na plnenie povinnosti druhej strany nezaniká, nemôže ho však priznať alebo uznať súd, ak povinná osoba namietne premlčanie po uplynutí premlčacej doby. Ak Obchodný zákonník neustanovuje pre jednotlivé práva inak, je premlčacia doba štyri roky.

Naša advokátska kancelária pred každým vymáhaním pohľadávku právne analyzuje aj z pohľadu prípadného premlčania. Ak by to bol Váš prípad, prekonzultujeme s Vami túto skutočnosť a upozorníme Vás na riziká s tým spojené.

Je vymáhanie ekonomicky opodstatnené?

Či má vymáhanie Vašej pohľadávky ekonomický zmysel závisí od posúdenia viacerých faktorov:

Výška pohľadávky: Ak je suma, ktorú vám dĺžia, značná, môže byť vymáhanie ekonomicky opodstatnené. Naopak, ak je suma relatívne malá, náklady spojené s vymáhaním môžu prevýšiť hodnotu pohľadávky.

Pravdepodobnosť úspechu: Ak máte dôkazy o svojej pohľadávke a máte dôvod veriť, že dlžník je schopný platiť, vymáhanie je opodstatnené. Ak však má dlžník finančné ťažkosti alebo je pravdepodobné, že vyhlási bankrot, môže byť náročnejšie pohľadávku vymôcť.

Dlhotrvajúce vzťahy: Ak máte obchodný vzťah s dlžníkom a chcete tento vzťah zachovať, môžete zvážiť menej konfrontačné metódy vymáhania.

Mám ďalšie otázky k exekučnému konaniu.

Ďalšie informácie ohľadom exekučného konania nájdete tiež na našej webovej stránke www.navrhnaexekuciu.sk

Referencie

Ján Struhár pred 5 mesiacmi
Behanie po rôznych úradoch je pre mňa nočná mora. Chcel som si založiť s.r.o. a dal som na odporúčanie, aby som oslovil Advokátsku kanceláriu LEONY LEGAL s.r.o. Založenie s.r.o. bolo naozaj rýchle a jednoduché. Ušetrilo mi to kopec času a nervov a bonus k tomu bol, že to bolo naozaj... Celá recenzia
Richard Varga pred 6 mesiacmi
Advokatska kancelaria mi poskytla prvotriedne sluzby pri zmenach v spolocnosti a poradenstvo pri vymahani pohladavok. Rychla odozva, promptne jednanie a prijemne vystupovanie. Urcite sa na nu obratim v buducnosti ked budem potrebovat pravne poradenstvo.
julia stanikova pred 7 mesiacmi
Som veľmi spokojná s jednaním a výsledkom práce JUDr. Sulačekovej. Moje požiadavky boli vybavené bez akýchkoľvek prieťahov a zbytočného zdržiavania. A za naozaj prijateľnú cenu. Aj v budúcnosti, v prípade potreby, využijem služby tejto spoločnosti. Spokojná zákazníčka.
Patrik pred 6 mesiacmi
Môžem iba odporučiť. Vymoženie dlhu prebehlo rýchlo a bez zbytočných problémov, taktiež bez poplatkov advokátskej kancelárií s profesionálnym prístupom. Služby určite ešte využijem
gentiana sro pred 5 mesiacmi
Po dvojrocnej spolupraci s AK mozem len vrelo doporucit sluzby JUDr. Sulacekovej, vzdy vsetko prebehlo rychlo a k nasej spokojnosti s kladnym vysledkom.